Ogłaszamy wyniki Konkursu Literackiego pod hasłem "Będzie dobrze!"

Ogłoszenie wyników konkursu literackiego "Będzie dobrze. "Do udziału w komisji konkursowej zaproszone zostały następujące osoby:
• Marta Fox – przewodnicząca jury
• Ewa Niewiadomska
• Marcin Mońka
Na konkurs napłynęło 45 prac literackich w kategoriach poezja i proza. Zgodnie z regulaminem wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach. Tutaj można zapoznać się z werdyktem Jury i wyróżnionymi pracami literackimi

Regulamin Konkursu Literackiego
pod hasłem:
„BĘDZIE DOBRZE!”

 1. Organizatorem konkursu jest Teatr Ziemi Rybnickiej
 1. Cele konkursu:
 • stworzenie przestrzeni twórczej i inspiracja do tworzenia dzieł literackich
 • wyszukiwanie i promowanie nieodkrytych talentów,
 • integracja środowiska literackiego,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego,
 • promocja Miasta Rybnika jako miasta sprzyjającego rozwojowi twórczości i kultury,
 • zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu,
 • pobudzenie do pozytywnego myśleniaw obliczu panującej pandemii.
 1. Temat konkursu:

Konkurs odbywa się pod hasłem „Będzie dobrze!”. Prace konkursowe powinny nawiązywać do hasła przewodniego, jednak temat prac nie jest w żaden sposób narzucony.

 1. Kategorie wiekowe:
 • dzieci 10 - 15 lat
 • młodzież 16-20 lat
 • dorośli (powyżej 20 lat)

O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Kategorie konkursowe:
 • poezja
 • proza

Wymogi szczegółowe: Praca do 5 stron, format A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12, interlinia 1, marginesy standardowe (2,5 cm).

 1. Zasady uczestnictwa:
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik zgłasza od 1 do 3 wierszy i/lub jedno opowiadanie.
 • Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych.
 • Zgłoszenie na konkurs musi zawierać:

- pracę konkursową w formie pliku tekstowego

- Kartę Zgłoszenia Uczestnika

- Oświadczenie Uczestnika / Opiekuna Prawnego

 • Prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie plików: PDF, doc lub docx.
 • Plik tekstowy z pracą konkursową należy nazwać zgodnie ze wzorem:

[Imię i Nazwisko Uczestnika] + [kategoria konkursowa] + [kategoria wiekowa]

Np. „Tadeusz Iksiński, wiersz, kategoria 10-15 lat”

 • Kartę Zgłoszenia należy wypełnić na komputerze i odesłać w formie elektronicznej (plik doc, docx lub PDF). Prosimy o nie przesyłanie tzw. „skanów” i zdjęć Kart Zgłoszenia wypełnionych ręcznie. Karta Zgłoszenia nie wymaga podpisu.
 • Oświadczenie Uczestnika należy wydrukować bądź przepisać odręcznie, dokładnie wypełnić i podpisać, następnie skan lub czytelne zdjęcie wysokiej rozdzielczości dołączyć do zgłoszenia.
 • Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres: bedziedobrze102@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2020 r. Wiadomość należy zatytułować „Konkurs Literacki – zgłoszenie”.
 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy), a także publikacje elektroniczne.
 • Zgłoszenia niekompletne bądź niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.
 • Ogłoszenie wyników i prezentacja online nagrodzonych prac – 13.06.2020 r.
 1. Prawa autorskie:

Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego opiekun prawny, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

 • Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 • Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • Rozpowszechnianie w sieci internetowej oraz w sieciach zamkniętych;
 • Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych i promocyjnych Organizatora.

Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

 1. Kryteria oceny:
 • Zgodność prac z tematyką Konkursu
 • Twórczy charakter utworu.
 • Poprawność stylistyczna, gramatyczna i językowa.
 • Samodzielność i oryginalność pracy.
 1. Jury
 • Jury powołuje Organizator.
 • Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu
 • Prace Jury zostaną zakończone protokołem oceny Jury.

      10. Nagrody:

 • Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy w formie elektronicznej.
 • Laureaci każdej kategorii wiekowej i konkursowej otrzymają dyplomy oraz nagrody: zaproszenia na imprezy, których organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej, karnety do DKF „Ekran” i inne nagrody rzeczowe

      11. Postanowienia końcowe:

 • Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru Ziemi Rybnickiej
 • Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru Ziemi Rybnickiej pod adresem: www.teatrziemirybnickiej.pl
 • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i akceptacją wszystkich jego zapisów,

       12. Ochrona danych osobowych (RODO)

 • Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby uczestniczące (bądź w przypadku osób niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Teatr Ziemi Rybnickiej z siedzibą przy Placu Teatralnym 1 w Rybniku, jako administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy.
 • Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Danych Osobowych: inspektor@tzr.rybnik.pl
Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook Instagram YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto Rybnikhalo! RybnikGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij