• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej
Wydarzenie plenerowe

Festiwal Górnej Odry - regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem” wydany jest przez Organizatora i dotyczy imprezy masowej o charakterze artystyczno – rozrywkowym pod nazwą „Finał Festiwalu Górnej Odry” w dniu 23.06.2024 r. przeprowadzanej w formie koncertów, zaliczonej do kategorii imprezy masowej zwanej dalej „Imprezą” i organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
2. Organizatorem Imprezy jest Teatr Ziemi Rybnickiej (adres korespondencyjny: 44-200 Rybnik, ul. Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1/1), dalej jako „Organizator”.
3. Impreza odbędzie się w Parku im. Adama Fudalego przy ul. Rudzkiej 13 w dniu 23.06.2024 r. od godz. 16:00 do godz. 23:30 .
4. Wstęp i przebywanie na terenie i w czasie Imprezy jest BEZPŁATNY.
5. Każda osoba przebywająca na terenie i w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator poprzez swoich przedstawicieli i podległe służby ma prawo odmówić wstępu na teren Imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających lub usunąć je z terenu Imprezy w przypadku zaistnienia tych okoliczności.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy bez uprzedniej konsultacji w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym do ewentualnego jej odwołania.
9. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a) sposób organizacji imprezy,
b) obowiązki uczestników imprezy;
c) warunki uczestnictwa w imprezie;
d) uprawnienia uczestników imprezy;
e) zasady odpowiedzialności uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem.
10. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania z terenu, na którym jest przeprowadzana, a także urządzeń na nim się znajdujących.
11. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w par. 1, pkt. 2.
12. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 11 powyżej w terminie
21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
§ 2
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Impreza ma charakter otwarty, przy czym wstęp na nią jest bezpłatny.
2. Poprzez wstęp na teren Imprezy uczestnik akceptuje Regulamin Imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania przez cały okres swojej obecności podczas i na terenie Imprezy.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie przy obecności i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę(rodziców, opiekunów prawnych).
4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy oraz stosować się do poleceń i zaleceń oznakowanych przedstawicieli i personelu Organizatora, a w szczególności służb ochrony (informacyjno-porządkowych), mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
5. Służba ochrony (Służba Porządkowa i Służba Informacyjna) Organizatora uprawniona jest m.in. do sprawdzania uprawnień do wstępu i przebywania na terenie Imprezy, ustalania tożsamości osób, przeglądania zawartości ich odzieży, bagaży, w przypadku podejrzenia o wnoszenie przedmiotów/materiałów zabronionych lub niebezpiecznych, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia osób i chronionego mienia, w celu niezwłocznego ich przekazania Policji. W przypadkach wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym poleceniem przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność członka tych służb lub innej osoby, członkowie Służby Porządkowej mogą użyć siły fizycznej w postaci technik transportowych
i obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych tj. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 ze zm.), oraz ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej tj. (Dz.U. z 2023 r., poz. 202 ze zm.).
6. Na teren Imprezy nie będą wpuszczane lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia legalności i uprawnień do przebywania na Imprezie, znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, odmawiające poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139), zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, albo wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych, a także osoby małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
7. Zakazane jest:
a) niszczenie i dewastacja oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
d) załatwianie potrzeb fizjologicznych na terenie Imprezy poza przeznaczonymi dla tego celu toaletami,
e) wjazd i parkowanie wszelkich pojazdów mechanicznych poza miejscami na ten cel wyznaczonymi przez Organizatora albo na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawianie ich jakimikolwiek przedmiotami,
f) wchodzenie w strefy i miejsca zastrzeżone dla służb Organizatora,
g) wchodzenie w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy
w szczególności: budowli, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora,
h) włączanie i obsługiwanie urządzeń technicznych na terenie Imprezy przez osoby nieupoważnione do tego celu,
i) wnoszenie na teren Imprezy wszelkich butelek szklanych, puszek metalowych lub napojów w opakowaniach typu PET, innych pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator (jego służby) może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym podpunkcie,
j) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Imprezy bez kagańca i smyczy, właściciele psów i innych zwierząt przebywających na terenie Imprezy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie,
k) używanie elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia, lub utrudnienia identyfikacji,
l) głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp, a także skłaniania innych uczestników imprezy do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków,
ł) rozniecanie i podsycanie ognia oraz palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
m) umieszczanie transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne,
n) nieuzasadnione zajmowanie miejsc na drogach ewakuacyjnych,
o) stosowanie przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy.
8. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Odpady, śmieci, resztki żywności należy wrzucać do przygotowanych dla tego celu koszy i kontenerów.
10. Zabrania się wnoszenia i posiadania lub spożywania w trakcie Imprezy:
a) broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
e) napojów alkoholowych (poza strefami wyznaczonymi przez Organizatora),
f) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
h) wskaźników laserowych,
i) materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/użytkownika obiektu,
j) kasków, parasoli z ostrymi zakończeniami,
k) żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy.
11. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie trwania i na terenie Imprezy.
12. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
13. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do posiadania własnych koszy/kontenerów na odpadki, ustawionych bezpośrednio przy swoich punktach, a także do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
14. Organizator zabrania wnoszenia na teren Imprezy kamer lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy oraz zabrania filmowania i rejestrowania i upowszechniania materiałów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
16. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z niniejszym Regulaminem, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
17. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na przebywanie w strefie bodźców świetlnych i/lub dźwiękowych o podwyższonym natężeniu, dopuszczonych obowiązującym prawem, jednakże wyższych niż normalnie spotykane w codziennym użyciu i mogących spowodować zaburzenia uszkodzenie słuchu/wzroku. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
18. Punkty pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajdują się na terenie Imprezy i są wyraźnie oznakowane.
19. Na Teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych, pozostałe zaparkowane przed Imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nieposiadające właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.
20. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
a) ostrzec i powiadomić przedstawiciela Organizatora Imprezy lub jego służby ochrony (informacyjno-porządkowej),
b) ostrzec i powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone, unikać paniki i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia lub niebezpieczeństwa w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych przed odpowiednie służby,
c) Organizator zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
d) do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: Kierownik ds. Bezpieczeństwa - Szef Zabezpieczenia Imprezy
e) każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że
w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu, nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, do tego celu służą gaśnice proszkowe, w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały łatwopalne.
21. Organizator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora i jego sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.
22. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne usterki albo zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
24. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu :w siedzibie Organizatora, przy wejściach na teren Imprezy na stronie internetowej teatru ziemi rybnickiej www.teatrziemirybnickiej.pl
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu cywilnego.
26. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Imprezy ponoszą odpowiedzialność karno-administracyjną na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Michał Wojaczek
Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej

Terminy
  • 23.06.2024, godz. 16.00
Festiwal Górnej Odry - regulamin imprezy masowej

Zapraszamy

Festiwal Górnej Odry - regulamin imprezy masowej