• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Regulamin imprezy masowej “DNI RYBNIKA“ 2022

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. Nr 62 poz. 504 i zawiera on warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.
1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są zobowiązane zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy masowej.

2. Udział w imprezie masowej jest bezpłatny.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
4. Służba Porządkowa i Informacyjna ma prawo przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.
5. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.
6. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące: broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte, jako broń lub pociski, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych.
7. Organizator zezwala na sprzedaż piwa do 3,5% zawartości alkoholu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Obsługa gastronomii jest zobowiązana do zakazu sprzedaży piwa osobom niepełnoletnim i osobom pod widocznym wpływem alkoholu. Na terenie imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia alkoholu.
8. Zakazuje się: rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania imprezy, wchodzenia na
drzewa, maszty oraz na teren, który nie jest dopuszczony dla osób postronnych np. scena, zaplecze techniczne, służbowe, garderoby itp. rzucania przedmiotami, rozniecania ognia, używania środków pirotechnicznych, wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych, obrażania innych uczestników imprezy masowej.
9. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek pieniężnych na terenie imprezy masowej.
10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy.
11. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Organizatorowi imprezy.
12. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
13. Regulamin imprezy będzie udostępniony obok estrady, przy wejściach na teren imprezy oraz na stronie internetowej TZR.
Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej