Sobota z Gwiazdami Dni Rybnika: Kombii, Michał Szpak, Kasia Cerekwicka, Goose Bumps

18 czerwca, sobota zapraszamy na koncerty na Stadion Miejski MOSiR, Rybnik ul. Gliwicka 72.
Program:
Początek (otwarcie bram stadionu) - godz. 15.00.
WIOSKA RYCERSKA (w godz. 15.00 do 22.00  na stadionie lekkoatletycznym).
Koncerty - godz. 17.00: GOOSE BUMPS, KOMBII, MICHAŁ SZPAK i KATARZYNA CEREKWICKA 
Na zakończenie ŚWIATEŁKO DO ANTONICZKA czyli pokaz sztucznych ogni.
Bilety 5 zł w przedsprzedaży do 17 czerwca. W dniu imprezy 10 zł. Dzieci do lat 15 - gratis.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem imprez masowych oraz regulaminem obiektu (Stadion MOSiR).

REGULAMIN
IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO RYBNIK UL. GLIWICKA 72

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych
( Ustawa z dnia 11.09.15 poz 1707) postanawia co następuje:
Rozdział 1
Zakres obowiązywania
&1
1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej” zwany dalej regulaminem.
2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych na terenie Stadionu Miejskiego w Rybniku w związku z „ Dni Rybnika 2016” zwanej dalej imprezą.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp osoby na imprezę
2) obowiązki uczestnika imprezy
3) zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
4) prawa uczestnika imprezy
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy , za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
4. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
Rozdział II
Wstęp na imprezę
&2
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji , Państwowej Staży Pożarnej, Starzy Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.
2. Do wejścia na teren imprezy masowej niedostępny dla publiczności uprawniają :
1) zaproszenie lub inny dokument, identyfikator z którego treści wynika uprawnione osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej niedostępnym dla publiczności.
2) Terenem imprezy niedostępnym dla publiczności jest teren na zapleczu sceny
3. Wstęp na teren imprezy jest odpłatny.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 , nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. Mogą one być oddane do organizatora imprezy.
&3
Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba która ukończyła 13 lat, oraz :
1) jest trzeźwa
2) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy
4) posiada dokument tożsamości
5) gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej
Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy
& 4
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości – dotyczy terenu niedostępnego dla publiczności
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminów obiektu i imprezy masowej;
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej , Starzy Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani , na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową
Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
&5
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie :
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie :
- broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
- materiałów wybuchowych;
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
- różnego rodzaju noży, pałek ( w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu ( szczególnie : rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów , których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli , itp.,
- wyrobów pirotechnicznych, w tym : fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
- urządzeń laserowych;
- butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
2) przedmiotów, które można wykorzystać do:
- zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji;
- wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym
3) środków i napojów;
- alkoholowych; ; ( dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych o zaw. alkoholu do 3,5% zakupionych na terenie imprezy masowej
- odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby , a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
2) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
3) nawoływania do waśni , w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
4) rzucania przedmiotami;
5) spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
6) rozniecania i podsycania ognia,
7) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
9) zaśmiecania terenu imprezy masowej
10) niszczenia infrastruktury imprezy masowej;
11) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.
3. Zabrania się , bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
1) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy - dotyczy terenu niedostępnego dla publiczności
2) nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w zakresie:
- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej
- legitymowania w celu ustalenia tożsamości
- przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
3) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
4) są pod widocznym działaniem :
- alkoholu
- środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
5) nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
6) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy
7) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie
8) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
- zakazu wstępu na imprezę masową
- zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych , wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich;
9) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez policję na podstawie art. 37 pkt 2 cyt. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przekazanej do wykorzystania organizatorowi w ramach imprezy masowej
5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności : zaplecza sceny, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp maja wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.
Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy
&6
1. Uczestnik ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących , zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem
3) do informacji o:
- umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
- udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze
4) korzystać z urządzeń , w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
5) korzystać z pomocy medycznej
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do ;
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
2) składania skarg,
3) żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
&7
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie
2. Organizator dopuszcza spożywanie alkoholu do 3,5% zakupionego na terenie imprezy masowej.
3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą organizatora imprezy.
&8
1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.
2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych .
&9
1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Zapis z rejestracji imprezy jest przechowywany przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia imprezy – po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.
&10
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do :
1) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
2) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

                                                                                                                                           ORGANIZATOR
Regulamin imprezy masowej udostępniony będzie :
- na stronie internetowej :www.teatrziemirybnickiej.pl
- na bramach wejściowych
- do wglądu u organizatora imprezy
- do wglądu u Kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas trwania imprezy

                                                                        REGULAMIN OBIEKTU
Stadion Miejski w Rybniku ul. Gliwicka 72

1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważna kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym. Należy okazać go na żądanie służb porządkowych lub Policji.
2. Osoby , które nie posiadają kart wstępu i stwarzają ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
3. Każdy , kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak , aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
4. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń Policji , Straży Miejskiej, Służby Porządkowej oraz do zaleceń Spikera stadionu.
5. Ze względu bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw , widzowie są zobowiązani na żądanie Policji lub Służby Porządkowej zajmować miejsca inne ni z wskazane na kartach wstępu, również w innych sektorach.
6. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
7. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów :
- broni wszelkiego rodzaju
- przedmiotów , które mogą być użyte jako broń lub pociski
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
- butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z kruchego pękającego lub szczególnie twardego materiału
- przedmiotów o dużej objętości jak stoliki i krzesła
- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych
- drzewców do flag i transparentów
- napojów alkoholowych
- zwierząt
8. Ponadto zakazuje się :
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego
użytku szczególnie fasady, płoty, mury, grodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, pomosty,
drzewa, maszty i wszelkiego rodzaju dachy
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)
- rzucania wszelkimi przedmiotami
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków
9. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej

MOSIR Rybnik

 
Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook Instagram YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto Rybnikhalo! RybnikGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij