Wyciąg z Regulaminu korzystania z Sali Widowiskowej i Sceny Teatru Ziemi Rybnickiej (TZR)

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z poniższym wyciągiem z regulaminu sali TZR, uwzględniającym wytyczne sanitarne związane z COVID-19.

WYCIĄG
z Regulaminu korzystania z Sali Widowiskowej i Sceny Teatru Ziemi Rybnickiej
obowiązującego od 1 czerwca 2020r. Aktuallizacja 1.09.2021 r.


(….)

II. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZACH:

1. Zakupienie biletu lub wejście na Salę Widowiskową na imprezę bezpłatną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu, bądź imiennego zaproszenia.
3. (COVID-19) Podczas zakupu biletu uczestnik jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu / adresu e-mail. Dane będą przechowywane przez okres 2 tygodni po zakończeniu imprezy a następnie kasowane. Podane przez klienta dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.
4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się na stronie internetowej TZR (www.teatrziemirybnickiej.pl/rodo.html)
5. (COVID-19) W imprezach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, u których w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały objawy choroby wirusowej.
6. (COVID-19) Osoby, które osobiście, lub których członek rodziny z najbliższego otoczenia przebywa na kwarantannie, bądź które w ciągu ostatnich dwóch tygodni miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem COVID-19 nie mogą uczestniczyć w Imprezach odbywających się na terenie obiektu.
7. (COVID-19) Osoby, których temperatura ciała jest wyższa niż 37,5 stopnia nie mogą uczestniczyć w Imprezach odbywających się na terenie obiektu.
8. (COVID-19) Obsługa TZR ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała u osoby odnośnie której będzie zachodziło podejrzenie występowania objawów infekcji.
9. (COVID-19) Uczestnicy Imprez są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie obiektu, włącznie z czasem przebywania na widowni podczas trwania Imprezy.
10. (COVID-19) Uczestnicy Imprez są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wchodzeniu na teren obiektu. Odpowiednie środki dezynfekujące są rozmieszczone w ciągach komunikacyjnych na terenie obiektu.
11. (COVID-19) Uczestnicy Imprez są zobowiązani do utrzymywania odległości społecznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym w kolejkach (do kasy, do toalety etc.).
12. (COVID-19) Przepływ publiczności jest ściśle kontrolowany przez obsługę widowni. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi w kwestii zachowania bezpieczeństwa i dostosowania się do aktualnie panujących reżimów sanitarnych.
13. (COVID-19) Widzowie mogą zajmować miejsca na sali widowiskowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.
14. (COVID-19) W przypadku imprez, na które sprzedaż biletów rozpoczęła się przed 1 czerwca 2020 miejsca na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem pracowników obsługi widowni – miejsca wskazane na biletach NIE OBOWIĄZUJĄ.
15. (COVID-19) W przypadku imprez na które sprzedaż biletów rozpoczęła się po 1 czerwca 2020 miejsca na sali należy zajmować zgodnie z oznaczeniem na bilecie.
16. (COVID-19) Teatr Ziemi Rybnickiej nie zapewnia środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki.
17. Podczas imprezy zabronione jest prowadzenie rozmów przez telefony komórkowe lub inne urządzenia komunikacyjne. Zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy, gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
18. Podczas imprez zabrania się:
 wnoszenia na salę jedzenia i napojów, oraz niebezpiecznych przedmiotów lub substancji.
 dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku,
 zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu, seansu filmowego czy imprezy,
 palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów i IQOS), spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
19. (COVID-19) Wchodząc na teren Imprezy uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i według swojej najlepszej wiedzy jest zdrowy, nie jest osobą zakażoną kornawirusem COVID-C oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
20. Złamanie któregokolwiek z wymienionych zakazów, bądź nie poddanie się nakazom obsługi technicznej i obsługi widowni oznacza konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu nabytego biletu.

(…)

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z Sali Widowiskowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie Sali Widowiskowej ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
(…)
5. TZR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie Sali Widowiskowej przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.

Polecamy
Podniebne obrazy Marcina Giby
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook Instagram YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto Rybnikhalo! RybnikGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij