Regulamin korzystania z Sali Widowiskowej i Sceny Teatru Ziemi Rybnickiej (TZR)

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem sali TZR, uwzględniającym wytyczne sanitarne związane z COVID-19.

Regulamin korzystania z Sali Widowiskowej i Sceny Teatru Ziemi Rybnickiej (TZR)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sala Widowiskowa jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury w zakresie wydarzeń scenicznych do których jest przygotowana i wyposażona.
2. Sala może również służyć innym celom, po uzyskaniu zgody dyrektora TZR.
3. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w Sali Widowiskowej.
4. Grupy artystyczne, oraz dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z Sali Widowiskowej pod nadzorem nauczyciela, lub instruktora, który ponosi odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo, po uzyskaniu zgody dyrektora TZR.
5. Udostępnienie sali organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie umowy lub porozumienia zawartego z dyrektorem TZR.
6. Za korzystanie z sali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora TZR.

II. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZACH:
1. Zakupienie biletu lub wejście na Salę Widowiskową na imprezę bezpłatną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu, bądź imiennego zaproszenia.
3. (COVID-19) Podczas zakupu biletu uczestnik jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu / adresu e-mail. Dane będą przechowywane przez okres 2 tygodni po zakończeniu imprezy a następnie kasowane. Podane przez klienta dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.
4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się na stronie internetowej TZR (www.teatrziemirybnickiej.pl/rodo.html)
5. (COVID-19) W imprezach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, u których w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały objawy choroby wirusowej.
6. (COVID-19) Osoby, które osobiście, lub których członek rodziny z najbliższego otoczenia przebywa na kwarantannie, bądź które w ciągu ostatnich dwóch tygodni miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem COVID-19 nie mogą uczestniczyć w Imprezach odbywających się na terenie obiektu.
7. (COVID-19) Osoby, których temperatura ciała jest wyższa niż 37,5 stopnia nie mogą uczestniczyć w Imprezach odbywających się na terenie obiektu.
8. (COVID-19) Obsługa TZR ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała u osoby odnośnie której będzie zachodziło podejrzenie występowania objawów infekcji.
9. (COVID-19) Uczestnicy Imprez są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie obiektu, włącznie z czasem przebywania na widowni podczas trwania Imprezy.
10. (COVID-19) Uczestnicy Imprez są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wchodzeniu na teren obiektu. Odpowiednie środki dezynfekujące są rozmieszczone w ciągach komunikacyjnych na terenie obiektu.
11. (COVID-19) Uczestnicy Imprez są zobowiązani do utrzymywania odległości społecznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym w kolejkach (do kasy, do toalety etc.).
12. (COVID-19) Przepływ publiczności jest ściśle kontrolowany przez obsługę widowni. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi w kwestii zachowania bezpieczeństwa i dostosowania się do aktualnie panujących reżimów sanitarnych.
13. (COVID-19) Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi widzowie mogą zajmować miejsca na Sali z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Nie dotyczy to:
 widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
14. (COVID-19) W przypadku imprez, na które sprzedaż biletów rozpoczęła się przed 1 czerwca 2020 miejsca na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem pracowników obsługi widowni – miejsca wskazane na biletach NIE OBOWIĄZUJĄ.
15. (COVID-19) W przypadku imprez na które sprzedaż biletów rozpoczęła się po 1 czerwca 2020 miejsca na sali należy zajmować zgodnie z oznaczeniem na bilecie.
16. (COVID-19) Teatr Ziemi Rybnickiej nie zapewnia środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki.
17. Podczas imprezy zabronione jest prowadzenie rozmów przez telefony komórkowe lub inne urządzenia komunikacyjne. Zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy, gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
18. Podczas imprez zabrania się:
 wnoszenia na salę jedzenia i napojów, oraz niebezpiecznych przedmiotów lub substancji.
 dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku,
 zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu, seansu filmowego czy imprezy,
 palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów i IQOS), spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
19. (COVID-19) Wchodząc na teren Imprezy uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i według swojej najlepszej wiedzy jest zdrowy, nie jest osobą zakażoną kornawirusem COVID-C oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
20. Złamanie któregokolwiek z wymienionych zakazów, bądź nie poddanie się nakazom obsługi technicznej i obsługi widowni oznacza konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu nabytego biletu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCÓW I OBSŁUGI ZEWNĘTRZNEJ IMPREZ:
1. Każda osoba przebywająca na Sali Widowiskowej powinna zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.
2. (COVID-19) Artyści i członkowie zewnętrznej obsługi technicznej mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem wraz z załącznikami oraz oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
3. Obowiązkiem osób korzystających z sali widowiskowej i sceny jest:
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia,
 przestrzeganie przepisów ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych oraz wytycznych sanitarnych.
 częste, dokładne mycie i dezynfekcja rąk (po przybyciu na teren obiektu, po skorzystaniu z toalety etc.)
4. (COVID-19) Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, w tym pracownicy obsługi technicznej są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy artystów w czasie trwania występu.
5. Na terenie Sali Widowiskowej, sceny, garderób wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:
 przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć,
 wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających
 palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów i IQOS), spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
 wpuszczania widzów i innych osób postronnych na scenę, do garderób lub do pomieszczeń przylegających.
 dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
 używania jakichkolwiek źródeł ognia,
 zaśmiecania Sali, sceny, garderób i przyległych pomieszczeń,
 wprowadzania zwierząt,
 sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody dyrektora TZR,
 wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),
 wnoszenia i spożywania żywności i napojów,
 przyklejania przedmiotów do ścian i foteli (guma do żucia, plastelina, plastry, taśma klejąca),
 wprowadzania wózków dziecięcych, rowerów, deskorolek itp.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH:
1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z Instrukcją BHP na terenie Teatru Ziemi Rybnickiej (zał. 1) oraz Regulaminem Pracy na Scenie Teatru Ziemi Rybnickiej (zał.2)
2. TZR nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu
i urządzeń niestanowiących jego własności.
3. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika TZR.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy
2. Respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz Instrukcji BHP na terenie Teatru Ziemi Rybnickiej (zał. 1) oraz Regulaminu Pracy na Scenie Teatru Ziemi Rybnickiej (zał.2)
3. Zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz
po zakończeniu.
4. Niezwłoczne poinformowanie TZR o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
5. Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia TZR, bądź uczestników imprezy.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z Sali Widowiskowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie Sali Widowiskowej ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
3. Pracownicy TZR mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z Sali Widowiskowej. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w sali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w sali po każdych zajęciach.
5. TZR nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie Sali Widowiskowej przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto RybnikKultura.rybnik.euGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij