Konkurs Fotograficzny #wspomnienczar - wyniki

Szanowni Państwo, w okresie narodowej kwarantanny Teatr Ziemi Rybnickiej ogłosił konkurs "Wspomnień czar", który miał zachęcić Was do fotograficznej podróży w obszary minionych wydarzeń, które miały miejsce w przestrzeni naszego pięknego miasta. Dość wysokie wymagania regulaminu, spowodowane przepisami RODO sprawiły, że liczba prac zgłoszonych do konkursu była niższa niż nasze oczekiwania, a część z nich nie spełniała wymogów formalnych.
Tutaj można zapoznać się z werdyktem Jury

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
#wspomnienczar
1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Ziemi Rybnickiej

2. Cele Konkursu:
· wspólna aktywność online uczestników wydarzeń kulturalnych i fotografów w czasach kwarantanny
· promowanie artystycznych imprez plenerowych organizowanych w Rybniku,
· rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii,
· integracja środowiska twórców i odbiorców kultury
· promocja Miasta Rybnika jako miasta sprzyjającego rozwojowi twórczości i kultury,
· zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu,
· pobudzenie do pozytywnego myślenia w obliczu panującej pandemii.

3. Przedmiot Konkursu:
Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane podczas artystycznych imprez plenerowych odbywających się w Rybniku w ubiegłych latach ( np. Rybnicka Majówka, Dni Rybnika, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego itp.)
4. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii od 13 roku życia wzwyż.

5. Zasady uczestnictwa
· Udział w konkursie jest bezpłatny.
· Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
· Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
· Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
· Zgłoszenie na konkurs musi zawierać:
- Plik graficzny z pracą konkursową
- Kartę Zgłoszenia Uczestnika
- Oświadczenie Uczestnika / Opiekuna Prawnego
· Plik graficzny ze zdjęciem konkursowym należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Pliki graficzne muszą być zapisane w formacie JPG. Fotografie wykonane w technologii cyfrowej powinny mieć rozmiar co najmniej 1920x1080 pikseli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 96 dpi, kolory w standardzie RGB
• Kartę Zgłoszenia należy wypełnić na komputerze i odesłać w formie elektronicznej (plik doc, docx lub PDF). Prosimy o nie przesyłanie tzw. skanów i zdjęć Kart Zgłoszenia wypełnionych ręcznie. Karta Zgłoszenia nie wymaga podpisu.
• Oświadczenie Uczestnika należy wydrukować bądź przepisać odręcznie, dokładnie wypełnić i podpisać, następnie skan lub czytelne zdjęcie wysokiej rozdzielczości dołączyć do zgłoszenia.
• Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres: wspomnienczar102@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2020r. Wiadomość należy zatytułować „Konkurs Fotograficzny Wspomnień Czar 2020 - zgłoszenie”.
· Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

6. Terminarz:
· przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu - do 04 czerwca 2020 r.
· powołanie Jury i ocena zgłoszonych fotografii – 5-10.06.2020r.
· ogłoszenie wyników i prezentacja online nagrodzonych prac – 13.06.2020 r.

7. Prawa Autorskie:
· Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego opiekun prawny, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
- Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
- Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- Rozpowszechnianie w sieci internetowej oraz w sieciach zamkniętych;
- Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych i promocyjnych Organizatora,
· Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
· Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

8. Jury
· Jury powołuje Organizator.
· Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu i zgodne z regulaminem podlegają ocenie Jury
· Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
· Prace Jury zostaną zakończone protokołem oceny Jury.
9. Nagrody:
· Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy w formie elektronicznej.
· Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody: zaproszenia na imprezy, których organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej, karnety do DKF „Ekran” oraz nagrody rzeczowe.

10. Postanowienia końcowe:
· Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
· Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru Ziemi Rybnickiej oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora (Facebook, Instagram)
· Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
· Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
· Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
· Interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
· Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i akceptacją wszystkich jego zapisów,
· Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.05.2020r.

11. Ochrona danych osobowych (RODO)
· Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby uczestniczące (bądź w przypadku osób niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
· Teatr Ziemi Rybnickiej z siedzibą przy Placu Teatralnym 1 w Rybniku, jako administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.
· Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy.
· Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
· Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
· Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
· Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
· W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Danych Osobowych: inspektor@tzr.rybnik.pl

 

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook Instagram YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto Rybnikhalo! RybnikGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij