Konkurs Poetycki Senior 60+

Zapraszamy wszystkich rybnickich seniorów do udziału w konkursie poetyckim. Prace konkursowe można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki dla seniorów”. Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO DLA RYBNICKICH SENIORÓW 60+

I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+, zwanego dalej „Konkursem” jest Rybnicka Rada Seniorów , zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel konkursu
• wybór najciekawszych wierszy zgłoszonych przez seniorów,
• rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród seniorów,
• popularyzacja twórczości literackiej.

III. Tematyka konkursu
Tematyką konkursu jest życie rybnickiego seniora (podróże, rodzina, emocje, różne zdarzenia, chwile, przeżycia, przemyślenia). Mile widziane prace wplatające w treść wątek miasta.

IV. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Rybnika powyżej 60-ego roku życia.

V. Zgłaszanie prac

1. Wiersz/-e konkursowy/-e należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika (II piętro, pokój 14, ul. Zamkowa 5) w terminie do 30 kwietnia 2019 roku wraz z czytelnie wypełnionym formularzem konkursowym.

Prace konkursowe można również wysłać pocztą na adres:
Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki dla seniorów”

2. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wiersze. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, drukowane ani nagradzane w innych konkursach.

3. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

4. Zgłoszenie wiersza/-y do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie wierszy na stronach Organizatora: www.kultura.rybnik.eu oraz www.rybnik.eu, profilach społecznościowych Miasta, w Gazecie Rybnickiej, katalogu pokonkursowym (w przypadku wydania), ewentualnie w innych publikacjach, branżowych stronach www., itp. wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
Wszystkie wiersze nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury, które powołuje Prezydent Miasta Rybnika w drodze zarządzenia. Jury przy ocenie bierze pod uwagę takie kryteria jak: wartość artystyczna, jakość, oryginalność i przesłanie płynące z wiersza. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych dla laureatów odbędzie się podczas Dni Seniora odbywających się w ramach Dni Rybnika w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. Termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronach www. miasta oraz w Gazecie Rybnickiej.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika, w rybnickich instytucjach kultury, w radach dzielnic, na stronie internetowej www.kultura.rybnik.eu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie wiersza do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto RybnikKultura.rybnik.euGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij